HEKİMSAN MEDİKAL A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

1. DAYANAK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümlerde veri sorumlularının yükümlülükleri yer almaktadır.

Next Level Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı Ofis Bloğu) No:3 A Blok, Kat:24 No: 115, Söğütözü, ANKARAadresine kayıtlı, Hekimsan Anonim Şirketi (“Hekimsan” veya “Şirket”) olarak, web sitemizi (“Site”) ziyaretiniz sırasında sizlerin ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve üyelerimizin kişisel verilerinin korunması şirketimizce önemsenmektedir. Bu nedenle bu konuya ilişkin olarak yasal tüm yükümlülüklerimizi büyük bir özveri ve titizlik çerçevesinde yürütmekteyiz. Bu bağlamda site içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verdiğimizi bildirmek isteriz.

Veri sorumlusu olan Hekimsan, KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11’inci maddede sayılan diğer hakları konusunda aydınlatmakla yükümlü olup aşağıda yükümlülüklerimiz ve haklarınız konusunda gerekli bilgileri işbu aydınlatma metni ile sizlere sunuyoruz.

2. TANIMLAR

İşbu aydınlatma metni içerisinde yer alan kavramlara ilişkin tanımlar aşağıda yer almaktadır. Şöyle ki;
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel veriler üzerinde yapılan her işlemi ifade eder.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.
 • Veri sorumlusu:Kanunda veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ (HEKİMSAN)

Hekimsan yürüttüğü faaliyetlerde işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 Sayılı KVKK çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu olarak Hekimsan'ın iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 • Ticaret Sicil No: ANKARA - 366466
 • Mersis No: 0617041128500016
 • Vergi Dairesi/No: BAŞKENT VERGİ DAİRESİ / 6170411285
 • Merkez Adresi: Next Level Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı Ofis Bloğu) No:3 A Blok, Kat:24 No: 115, Söğütözü, ANKARA
 • Telefon: +90 (312) 435 7446
 • İnternet Sitesi: https://www.hekimsan.com
 • E-posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ VE AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla ve kişisel verilerin işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Şirketimiz veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ve yöntemlerle toplamakta ve yine aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile internet sitesi üzerinden telefon ya da diğer yollarla iletişime geçtiğinizde, şirketimizin hizmetlerinden faydalandığınızda ve ürünlerimizi satın aldığınızda, e-ticaret faaliyetlerimiz kapsamında otomatik yöntemlerle, elektronik ortamda yapılan başvurularınız, doldurduğunuz üyelik ve iletişim formları, müşteri talep ve işlem belgeleriniz, web sitemiz ve SMS vasıtasıyla elektronik olarak toplanmaktadır.

Bu kapsamda, sitemize üye olurken veya üyelik ve iletişim formlarını doldururken, kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız), iletişim bilgileriniz (e-postanız,adınız, soyadınız)toplanmakta ve işlenmektedir.

Hekimsan bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK'da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır:
 • Elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurular,
 • Saha çalışanlarınca hastalar ile yapılan görüşmeler,
 • Çağrı merkezimize yapılan başvurular,
 • Sözleşmeler ve teklifler.

Hekimsan bünyesinde işlenen kişisel veriler, veri güvenliğine ilişkin ölçülü bir şekilde teknik ve idari tedbirler alınarak aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.
 • Hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi,
 • Ostomi ile yaşamda bakım ürünlerinin doğru kullanımı bu ürünlerle ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlar hakkında danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Hasta ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirket içi acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimize iş başvurusunda bulunmuş çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımız için iş akdi ve ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımız için yan hakları ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sair mevzuattan kaynaklı denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Mesleki ve zorunlu eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin ilgili mevzuatlara göre işlenmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hasta memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirketimize yöneltilen talep ve şikayetlerin takip edilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülesi/denetimi ve mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yöneltilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Politikamızda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi.

KVKK m. 5 uyarınca; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde kişilik haklarınız zarar vermeksizin kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilir. Buna karşılık KVKK m. 6 uyarınca ise; özel nitelikteki kişisel verileriniz şirketimiz tarafından talep edilmeyip işlenmediği için özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak zorunda değilsiniz. Özel nitelikteki verileri paylaşmanız halinde ise bu veriler ancak açık rızanızın olması halinde işlenebilir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlere Dayanarak İşliyoruz?

Hekimsan yukarıdaki amaçlar çerçevesinde verilerinizi işlerken şu hukuki sebeplere dayanır:
 • Açık rızanız kapsamında (6698 sayılı Kanun, m.5/1): Bazı hallerde, kişisel verilerinizi ancak konu hakkında açık rızanız olması durumunda kullanabiliriz. Açık rızanızı gerektiren başlıca haller şu şekildedir: Distribütörlerimizle doğrudan iletişim kurarak Hekimsan müşterisi olarak kaydolmak için sağlık verilerinizi Hekimsan ve distribütör ile paylaştığınızda ve Hekimsan’nın size telefon, e-posta, SMS gibi iletişim kanalları ile pazarlama amacıyla ulaşması rıza gösterdiğinizde.
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça öngörülmesi (6698 sayılı Kanun, m.5(2)(a)); İş, vergi ve sosyal güvenlik kanunlarınca öngörülen bordroların SGK’ya bildirilmesi, primlerin ödenmesi vs gibi kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi (6698 sayılı Kanun, m.5(2)(c)): Siz değerli müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sağlayabilmemiz için birtakım kişisel verilerinizi işlemek zorundayız. Hekimsan ürün ve hizmetlerinin sunulması, bunlarla ilgili sözleşmelerin kurulması ve ifası, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, reçete edilen ürünlerin sağlanması, Hekimsan’ın iş akdi kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi, maaş ödemelerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, sizlerle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek için kişisel veri işlediğimiz durumlar arasındadır.
 • Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (6698 sayılı Kanun, m.5(2)(ç)): Vergi Kanunları, İş Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (6698 sayılı Kanun, m.5(2)(e)): Bunlar arasında, bilhassa, Hekimsan’ın taraf olduğu çeşitli uyuşmazlık ve takip vakalarında kişisel verilerin kullanımı ve hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi örnek olarak sayılabilecektir (örneğin taraf olunan bir davada delil ve sair belge ve bilginin sunulması)
 • Hekimsan’ın meşru menfaatleri uyarınca (6698 sayılı Kanun, m.5(2)(f)): İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, satılan ürünlerin analizinin yapılması.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Hekimsan şirketinin işbu aydınlatma metni çerçevesinde işlediği kişisel veriler;
 • Acil durum süreçlerinin yönetimi ya da hastanın sağlık durumu ile ilgili olarak görüş alışverişi aracılığı ile sağlık kuruluşlarına,
 • Ödeme süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, bankalara, vergi dairelerine ve ödeme süreçlerinin denetimi ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yargı organlarına, adli makamlara, emniyet güçlerine ve hukuken yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İletişim ve kargolama süreçlerinin yürütülmesi için kargo şirketlerine, PTT'ye ve noterliklere,
 • Şirket bünyesinde kullandığımız iletişim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize,
 • Geçerli bir hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişilere,
aktarılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLEN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Hekimsan bünyesinde bulunan kişisel veriler; veri işleme amacıyla orantılı bir sürede ve şekilde muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin korunmasında öncelikli olarak kişisel veri işleme amacı, yasal saklama ve zamanaşımı süreleri gözetilmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması veya yasal saklama ve zamanaşımı sürelerinin sonunda Hekimsan bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilmektedir. KVKK m. 7 uyarınca, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir. Bu nedenle re'sen veya veri sorumlusu şirketimiz tarafından işlenmesi gereken koşulların ortadan kalkması halinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınızla ilgili taleplerinizi Hekimsan'a aşağıda açıklanan yöntemlerle iletmeniz halinde KVKK m. 13 uyarınca başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınızı kullanmak için talebinizi sizlerle paylaştığımız formu doldurarak ve imzalayarak şirketimizin Next Level Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı Ofis Bloğu) No:3 A Blok, Kat:24 No: 115, Söğütözü, ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilirsiniz, noter kanalıyla iletebilirsiniz, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle e-posta aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla iletebilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.